Barion Pixel
Menu Close

Üzletszabályzat

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (a továbbiakban: ÁSZF)

  1. Általános rendelkezések és fogalmak

a. Jelen ÁSZF tartalmazza a www.izleteskave.hu weboldal (a továbbiakban: Weboldal) látogatására és használatára vonatkozó szabályokat. A Weboldal üzemeltetője és egyben tulajdonosa Farkas Barna Sándor (székhely: 8866 Becsehely Vörösmarty utca 22.; cégjegyzékszám: 01-09-956336; adószám: 11723152-2-42; a továbbiakban: Szolgáltató vagy Farkas Barna Sándor).

b. A Weboldal látogatásának feltétele az ÁSZF megismerése. A Weboldal használatával a Felhasználó elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el az ÁSZF-ben foglalt rendelkezéseket.

c. Jelen ÁSZF-ben használt fogalmak jelentése:

Weboldal – www.izleteskave.hu oldalon elérhető internetes felület, amely garfikus elemeket és szoftvereket tartalmaz. A Weboldalon a DXN-hez kapcsolódó tartalmak jelennek meg, ahol a Felhasználónak lehetősége van a közzétett tartalom megismerésére, így többek között értesülhet a DXN aktuális termékeiről, ajánlatairól, kampányairól. Farkas Barna Sándor a Weboldal által, elektronikus úton nyújtja e szolgáltatást a Felhasználók részére.

Felhasználó – természetes személy, aki a Weboldalt használja.

Hírlevél – a Felhasználó által, kiefejezetten e célból, Farkas Barna Sándor rendelkezésére bocsátott elektronikus levelezési címre, Farkas Barna Sándor által rendszeresen küldött, reklámtartalmú elektronikus üzenet. E hírlevélből a Felhasználó értesülhet többek között Farkas Barna Sándor aktuális ajánlatairól vagy akcióiról, új termékeiről, kampányairól vagy egyéb aktivitásairól.

 

2. A Weboldal

a. A Weboldal használatához szükséges, minimális technológiai feltételek:

a. szélessávú internetkapcsolat;

b. Internet böngésző (Internet Explorer 9 vagy e böngésző későbbi verziója, Google Chrome, Mozilla Firefox 7 vagy későbbi verziója, Opera 10 vagy későbbi verziója), amely támogatja a CSS-t és a JavaScriptet;

c. a cookie-k alkalmazását lehetővé tevő beállítás;

d. pop-up ablak (pop-up) alkalmazását lehetővé tevő beállítás;

e. Microsoft Windows XP vagy ennél magasabb rendű operációs rendszer, Linux, OSX 10.4 vagy magasabb rendű operációs rendszer.

b. A Felhasználó a Weboldal használata során köteles tartózkodni vagy megszakítani minden olyan cselekményt, amely a Weboldal megfelelő működését akadályozza, különös tekintettel az alábbiakra:

a. a Weboldal mások általi használatát zavarja, ideértve a Weboldal használatának akadályozását is;

b. a Weboldal akár tartalmi, akár technikai jellegű beavatkozások általi megzavarása.

c. Farkas Barna Sándor minden tőle elvárható, ésszerű erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy biztosítsa a Weboldal biztonságos és vírusoktól, kémprogramoktót és egyéb hibáktól mentes működését, de nem garantálja mindezeket, továbbá a Felhasználók felelősek a személyi számítógépük, valamint személyes adataik biztonságáért.

d. Farkas Barna Sándor fenntartja a jogot, hogy a Felhasználók előzetes értesítése nélkül, időszakosan korlátozza a Weboldalhoz való hozzáférést például annak fejlesztése vagy karbantartása céljából.

e. Farkas Barna Sándor nem felelős:

a. sem a jogsértésekért vagy a Weboldal elérhetetlenségéért, sem pedig azokért a károkért, amelyeket a Felhasználók a Weboldal használatával összefüggésben okoztak;

b. a Weboldal működési zavaraiért, amelyek vis major vagy a Felhasználók, esetleg harmadik személyek jogosulatlan beavatkozásának következményei;

c. a Weboldalnak és a Felhasználó hardver és /vagy szoftver konfigurációjának összeférhetetlenségéért;

d. technikai zavarokért, ideértve a Weboldalhoz kapcsolódó minden meghibásodást.

f. A Weboldalon elhelyezett termékfotók, így az ár és a termékleírás is csak azt a célt szolgálja, hogy általánosságban bemutassa a DXN választékába tartozó termékeket.

g. Minden a Weboldalon megjelenített tartalom, ideértve a védjegyeket, fényképfelvételeket (fotókat), leírásokat, applikációkat a jog által védett tartalomnak minősülnek. E tartalmak bármelyikének teljes vagy részleges felhasználása jogsértő.

h. A Weboldalon megjelenített termékek nem minősülnek ajánlatnak.

i. Farkas Barna Sándor nem vállal felelősséget a Weboldalon közzétett tartalomnak a Felhasználó által történő felhasználásának következményeiért.  Továbbá Farkas Barna Sándor nem tartozik felelősséggel sem a Felhasználók, sem harmadik személyekkel szemben azokért a károkért, amelyek a közvetlenül vagy közvetetten a Weboldalon közzétett információk felhasználásának következményei.

3. A Hírlevél szolgáltatás

a. A Hírlevél szolgáltatást a Felhasználó a regisztrációs felületeten az alábbi adatok megadásával rendelheti meg:

a. megadja az email címét, amelyre a hírlevelet kéri;

b. a megjelölt négyzet kipipálásával kifejezi hozzájárulását, miszerint reklámtartalmú elektronikus hírlevelet kíván kapni;

c. aktiválja a hírlevél szolgáltatást az emailben megküldött linkre történő kattintással, amely emailt automatikusan küld a rendszer a Felhasználó által megadott email címre annak érdekében, hogy ellenőrizze a regisztráció során megadott adatok helyességét. Abban az esetben, ha az adatok megerősítésére a regisztrációt követő 14 napon belül nem kerül sor, az összes megadott adat törlésre kerül.

b. A Hírlevél szolgáltatásra történő fentiek szerinti feliratkozással, a Felhasználó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a reklámtartalmú, marketingcélú elektronikus levelet kapjon a mindenkor hatályos, vonatkozó jogszabályi előírásokkal összhangban.

c. A hírlevél egyes funkcióinak használata a Felhasználó aktivitásán és email azonosítójának helyes konfigurációjától függ.

d. A Hírlevélre feliratkozott Felhasználónak bármikor lehetősége van leiratkozni a Hírlevélről, amelyet minden egyes Hírlevélben elhelyezett linken kattintva tehet meg.

e. A Hírlevél szolgáltatás Farkas Barna Sándor által biztosított, ingyenes szolgáltatás.

4. Személyes adatok védelme

A Weboldal használatával és a Hírlevél szolgáltatással összefüggő személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezéseket Farkas Barna Sándor Adatvédelmi és cookie szabályzata tartalmazza, amely elérhető a www.izleteskave.hu/adatvedelem oldalon.

5. Befejező rendelkezések

a. Azokban az esetekben, amelyekről a jelen ÁSZF nem rendelkezik, a mindenkor hatályos, magyar jogszabályok szerint kell eljárni.

b. Farkas Barna Sándor fenntartja a jogot, hogy bármikor módosítsa, felfüggessze vagy megszüntesse a Weboldalhoz kapcsolódó valamely tartalmat, ideértve, de nem kizárólagosan valamely termékhez vagy szolgáltatáshoz kapcsolódó tartalmat.

c. Farkas Barna Sándor jogosult e feltételeket bármikor megváltoztatni. A módosított ÁSZF a honlapon történő közzététellel lép hatályba. A Felhasználók a honlapon rendszeresen tájékozódhatnak az ÁSZF aktuális rendelkezéseiről.

d. Jelen ÁSZF 2018. május 10. napjától érvényes.